Giỏ hàng

Chính sách gửi hàng

Chính sách gửi hàng    

  Khách hàng sau khi ký đơn hàng có thể gửi hàng tạị kho Gỗ Việt với các điều kiện sau:

  • Khách hàng không phải chịu chi phí lưu kho khi gửi hàng dưới 30 ngày;
  • Khách hàng gửi trên 30 ngày phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng và chi phí lưu kho là 0.5% gía trị đơn hàng cho mỗi tháng tiếp theo (Số ngày trên 5 ngày cho mỗi tháng được làm tròn thành 1 tháng);
  • Sản phẩm đã gửi trên 30 ngày không được thay đổi đơn hàng.